Forsense \\ 2021-04-01
Nyereményjáték szabályzat – 2021 április

 

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT – 2021 április

 

1. A nyereményjáték definíciója, menete, időtartama

A Forsense 2.0 Kft. (1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 40. 2/9.) nyereményjátékot (továbbiakban: Játék) szervez online kérdőívet 2021. április 2-tól a kérdőívben megadott határidőig kitöltő válaszadók részére. A nyeremények sorsolására 2021. április 16-án az erre vonatkozó jogszabályok betartása mellett kerül sor.

 

2. A Játékban résztvevő személyek

– A Játékban csak azok a válaszadók vehetnek részt, akik teljes egészében kitöltik az online kérdőívet, és legalább öt értékelést adnak a videóteszt során. A kérdőívkitöltés végén a válaszadók e-mail címük megadásával kijelentik, hogy elolvasták, megértették és elfogadták a Játék részvételi szabályait és feltételeit, valamint hozzájárulnak, hogy adataikat (vezeték- és keresztnév, elektronikus levelezési cím és irányítószám) a Forsense 2.0 Kft. a nyereményjáték lebonyolítására felhasználja és tudomásul veszik az adatkezelés további jogcímeit is.
– A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, e-mail címmel rendelkező internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).
– Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
– A Játékban a Forsense 2.0 Kft. dolgozói, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
– A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
– A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

3. Nyeremények, nyertesek

A Játékban résztvevők között 5 db 20.000 forint értékű Media Markt online ajándékkártyát sorsolunk ki.

A nyeremények készpénzre nem válthatók és át nem ruházhatók.
A Játékban pótnyerteseket nem hirdetünk, az át nem vett nyereményeket későbbi Játék során ismét kisorsoljuk.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
– nem múlt el 18 éves;
– ha a Forsense 2.0 Kft. megkeresésére 8 munkanapon belül nem válaszol;
– ha úgy nyilatkozik, hogy a nyereményt online módon (mobiltelefonszámra vagy e-mail címre küldéssel) nem tudja, vagy nem akarja átvenni;
– ha úgy nyilatkozik, hogy a nyereményátadáshoz és a Forsense 2.0 Kft. nyereményátadásból következő adókötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatokat (pontos cím, természetes személyazonosító adatok, adóazonosító jel) nem tudja, vagy nem akarja megadni;
– egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
– jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.

Amennyiben a Játékos nyer, a nyereménye átvételéhez köteles megadni a Forsense 2.0 Kft részére mindazon adatokat, amelyek szükségesek a nyeremény átadásához, valamint a Forsense 2.0 Kft nyereményátadásából következő adókötelezettségeinek teljesítéséhez (lakcím, természetes személyazonosító adatok, adóazonosító jel).
A játékban résztvevők hozzájárnak ahhoz, hogy amennyiben nyernek, nevük és lakhelyük irányítószáma megjelenjen a nyertesek listája oldalon.
Az adatkezelés célja a nyertes játékosok esetében a nyeremény átadása, adókötelezettség teljesítése, valamint a nyertesek listájának (név, irányítószám) közzététele. Az adatkezelés jogalapjai: hozzájárulás, jogszabályi kötelezettség teljesítése, az adatkezelő jogi érdeke.

 

4. Az értesítések, a nyeremények átvétele

A nyerteseket az általuk megadott elektronikus email címen értesítjük a sorsolást követő 8 munkanapon belül. A nyeremények átadása online történik mobiltelefonszámra vagy e-mail címre küldéssel a Media Markt weboldalán leírt módon: https://www.mediamarkt.hu/hu/shop/ajandekkartya.html

 

5. Az adatvédelmi tájékoztató

A nyereményjáték során a Forsense 2.0 Kft. weboldalán található adatkezelési szabályzat érvényes.
A beküldött adatokat az adatkezelő nyilvánosságra nem hozza, azokat harmadik személy, részére nem továbbítja. Az adatokat kizárólag arra használjuk fel, hogy a nyereményjátékot lebonyolítsuk, eredményéről értesítést küldjünk és kérdőíveink kitöltésére szóló meghívót küldjünk Önnel elektronikus levélben.
A Forsense 2.0 Kft. tevékenysége során az Ön személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja, illetve az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 számú Rendelete (GDPR Rendelet) és a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló személyes adatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés célja szerinti hozzájárulása alapján gyűjti és kezeli. Az Ön hozzájárulása bármikor, indokolás nélkül visszavonható a Forsense 2.0 Kft.-hez (Forsense 2.0 Kft., iroda@forsense.hu, 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 40. 2. em. 9.) eljuttatott nyilatkozat útján, kivéve azon adatok körét, melynek kezelése jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
A Forsense 2.0 Kft. az Ön által megadott személyes adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, valamint a jogszabályi kötelezettség teljesítése esetén 5 évig kezeli. Ezt követően megsemmisíti a kezelt személyes adatokat.

Facebook
© 2024 Forsense 2.0 Kft. | Minden jog fentartva