» Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor imázsprofil összehasonlítása – 2007. szeptember
Közélet \\ 2007-10-03
Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor imázsprofil összehasonlítása – 2007. szeptember

Második alkalommal szerepeltek Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor politikusi profiljának összehasonlítását célzó kérdések a 2007-es felmérésekben.

Február óta nem történt jelentős elmozdulás a két politikus imázs-profiljában, amit az mutat leginkább, hogy egyik tulajdonság esetében sem történt „helycsere”, azaz egyiket sem tartják nagyobb arányban másikra jellemzőbbnek, mint februárban. Mostani felmérésünkben öt tulajdonságot találtak legalább 3 százalékponttal nagyobb arányban jellemzőnek Gyurcsány Ferencre nézve a megkérdezettek, ezek (a különbség mértéke szerint csökkenő sorrendben): inkább újító szellemű, inkább hosszabb távon gondolkodó, határozottabb, magabiztosabb, szélesebb látókörű, műveltebb. Ugyanakkor tíz tulajdonságot tartottak többen jellemzőnek Orbán Viktorra: az emberek problémáira odafigyelő, tisztességesebb, hitelesebb, megbízhatóbb, érthetőbb, őszintébb, tapasztaltabb, rugalmasabb, megfontoltabb, jobb megjelenésű. Különösen az „emberek problémáira odafigyelés” esetében jelentős a volt miniszterelnök előnye (21 százalékpont). Azt is észre kell azonban venni, hogy – februárhoz hasonlóan most is – épp azokban az esetekben a legnagyobb az eltérés Orbán javára (emberek problémáira odafigyelő, tisztességesebb, hitelesebb, megbízhatóbb, érthetőbb, őszintébb), ahol a legtöbben (17-22%) mondták azt, hogy ez a tulajdonság egyikükre sem jellemző.

Egyértelműen kevesebben gondolják ma felkészültebbnek, valamint határozottabbnak Gyurcsány Ferencet, mint 7 hónappal ezelőtt, míg szignifikáns emelkedést csak az akkoriban legkevésbé jellemzőnek tartott tisztességesség esetében tapasztaltunk. Orbán Viktor arányai jó néhány tulajdonság esetében emelkedést mutatnak, különösen igaz ez a magabiztosságra, a határozottságra, az érthetőségre és az újító szellemre.

A legalacsonyabb végzettségűek az újító szelleműség kivételével minden esetben Orbán Viktorra nézve tartják nagyobb arányban jellemzőbbnek az egyes tulajdonságokat, a szakmunkások körében azonban már hasonló mintázat mutatkozik, mint a teljes lakosság esetében, bár még egyetlen esetben sem nevezhető statisztikai értelemben szignifikánsnak Gyurcsány előnyét. Az érettségizettek körében kapott profilok még közelebb állnak a teljes lakosságéhoz, míg a diplomások esetében mindössze két olyan tulajdonság akad (emberek problémáira odafigyelés, hitelesség), amelyeket a volt miniszterelnök esetében tartanak többen jellemzőnek.

A településtípus szerinti bontás ellentétes képet fest a két politikus esetében: míg Gyurcsány Ferenc esetében minden tulajdonságot nagyobb mértékben találnak jellemzőbbnek a település méretének növekedésével párhuzamosan, addig Orbán Viktor esetében ez pont fordítva van. Ugyanez igaz a február óta történt változásra is: a legnagyobb eltérést a falvak esetében tapasztalni, az itt lakók szemében romlott a legtöbbet a miniszterelnök megítélése, s javult ezzel párhuzamosan Orbán Viktoré. Utóbbi állítás nem minden tulajdonságra igaz, hiszen a budapestiek körében jobban nőtt az Orbánt magabiztosabbnak tartók aránya, mint a falun lakók esetében, míg hasonló mértékű a változás mindkét helyen a tisztesség, az őszinteség, a rugalmasság és a felkészültség esetében. A fővárosiak csak az emberek problémáira figyelést tartják nagyobb arányban jellemzőnek a volt kormányfőre, minden más esetben kb. azonos arányban említik mindkét politikust, vagy inkább a jelenlegi miniszterelnökre nézve gondolják jellemzőnek. Ezzel szemben a falusiak csak az újító szellem, a magabiztosság, a széles látókör és a hosszabb távra gondolkodás esetében nem tudtak dönteni, minden más tulajdonságot Orbán Viktorra nézve tartanak jellemzőnek.

A korcsoport szerinti bontás alapján Gyurcsány Ferenc profilja esetében szétválnak a 60 év alattiak és felettiek, utóbbiak gyakorlatilag minden tulajdonságot nagyobb arányban gondolnak jellemzőbbnek a kormányfőre, mint a fiatalabb korosztályok képviselői. Ha a változást nézzük, akkor viszont a 18-39 éves korosztály érdemel figyelmet, akik esetében – egyedüliként a korcsoportok közül – jó néhány esetben növekvő arányokkal találkozhatunk, míg a 40-59 éveseknél inkább a romlás a jellemző. Orbán Viktor imázsprofilja kevésbé válik szét korcsoportok szerint, az érthetőség és a problémákra figyelés esetében mutatkozik egyedül jelentősebb eltérés, itt a legfiatalabbak mondták a legnagyobb arányban a volt miniszterelnök nevét. Míg a 60 év alattiak esetében Orbán imázsprofilja a kedvezőbb, addig az ennél idősebbek szinte minden szempont alapján Gyurcsányt preferálják nagyobb arányban.

Módszertan

Az adatfelvétel 2007. szeptember 18. és 27. között zajlott. N=1000 fő. A mintavétel alapjául a telefon-előfizetőket tartalmazó adatbázis szolgált, a válaszadók meghatározása több-szempontú rétegzett véletlen kiválasztással történt, a mintavételből fakadó hibákat iteratív súlyozás segítségével korrigáltuk. A minta a legfontosabb szocio­-demográfiai tényezők (nem, kor, régió, lakóhely településtípusa, iskolai végzettség) alapján reprezentálja a felnőtt korú magyar lakosságot. Az itt közölt adatok nagy valószínűséggel legfeljebb plusz-mínusz 3,1 százalékponttal térhetnek el a mintavételből fakadóan attól az eredménytől, amit az ország összes felnőtt lakosának megkérdezésével kaptunk volna.

Facebook
© 2024 Forsense 2.0 Kft. | Minden jog fentartva