Társadalom \\ 2009-04-01
Biblia éve

Magyar Bibliatársulat kezdeményezésére a katolikus, a református és az evangélikus egyház a 2008. esztendőt a Biblia évének nyilvánította. A Forsense 2009 februári közvélemény-kutatásában 1000 főt kérdezett meg a Biblia éve eseménysorozatról.

A megkérdezettek többsége (56 százalék) hallott arról, hogy egy kezdeményezés alapján 2008 a Biblia éve volt Magyarországon. A becslési hibát is figyelembe véve ez a felnőtt lakosságon belül körülbelül 4,2-4,7 millió embert jelent.

Nem csak olyan csoportok hallottak az átlagosnál nagyobb arányban az eseménysorozatról akikre a vallásosság is nagyobb arányban jellemző – a nők 59 százaléka, a 60 évnél idősebbek 63 százaléka hallott a Biblia évéről – hanem a diplomások (69 százaléka) és a magas egy főre jutó jövedelemmel rendelkező háztartásokban élők (69 százalék) körében is átlag feletti volt az ismertsége. Ugyanakkor a szintén magasabb vallásosságot mutató falun élők körében átlag alatti (50 százalék) volt a tájékozottság az eseménysorozattal kapcsolatosan, ami a témával kapcsolatos információáramlás egyenetlenségére utal. Ezt a megállapítást támasztja alá az is, hogy míg a dél- és közép-dunántúli régióban átlag alatti volt a tájékozottság (46-47 százalék), addig a Dél-Alföldön a megkérdezettek 64 százalék-a hallott arról, hogy az elmúlt esztendő a Biblia éve volt.

A vizsgálatból kiderül, hogy a kérdezettek 17 százalékát kitevő, magukat az egyház tanítása szerint vallásosnak tartók nagy része (közel 80 százalékuk) hallott a rendezvénysorozatról, de a nem vallásosak körében is 43 százalékos volt a tájékozottság. A felekezethez tartozás ugyanakkor nem mutat összefüggést az ismertséggel, a programban résztvevő három nagy felekezethez tartozók egyformán 55-56 százalékban szereztek tudomást róla. Ugyanez a helyzet, ha csak az egyház tanítása szerint vallásosakat hasonlítjuk össze: a katolikusok és a reformátusok esetében 79 százalék illetve 78 százalék volt az ismertsége a programsorozatnak. (Az evangélikusok esetében túl alacsony volt a mintaesetszám a becsléshez). Tehát úgy tűnik, a történelmi keresztény egyházak összefogása olyan értelemben mindenképp sikeresnek bizonyult, hogy kiegyensúlyozott volt a tájékoztatás felekezeti szinten.

Arra a kérdésre, hogy honnan hallottak a Biblia évéről, a kérdezettek átlagosan mintegy két forrást említettek. A válaszadók – tehát akik hallottak az eseménysorozatról – 43 százaléka említette a televíziót, mint forrást, 31 százalék a templomot, vallási közösséget, 30 százalék pedig valamely újságot. Emellett viszonylag sokan említették a rokonokat, barátokat, ismerősöket (21 százalék), valamint a rádiót is (20 százalék). A nagyobb településen élők gyakrabban említették a rádiót és az újságokat, falun pedig jellemzőbb volt a vallási közösségben tájékozódás. A televíziót a legidősebbek említették a leggyakrabban, míg a legfiatalabbak körében az internet volt az egyik leggyakoribb információs forrás. Érdekes különbség mutatkozik a két legnagyobb felekezet hívei között: míg a katolikusok jóval nagyobb arányban szereztek tudomást a Biblia évéről egyházközségükben, vallási közösségükben (36 százalék), mint a reformátusok (21 százalék), addig utóbbiakra inkább jellemző az internet (15 százalék), mint a katolikusokra (8 százalék). Ez arra utal közvetve – amit a felmérés adatai is alátámasztanak -, hogy a reformátusok körében nagyobb arányt képviselnek a fiatalok a Biblia éve eseménysorozatot ismerők közt, mint a katolikusok esetében.

Az egyház tanítása szerint vallásosak 71 százaléka említette információforrásként a templomot, vallási közösséget, de az ő esetükben sem elhanyagolható információs csatorna a televízió (29 százalék), vagy az újságok (17 százalék).

A rendezvénysorozat legalább egy eseményén 15 százalék vett részt azok közül, akik halottak arról, hogy az elmúlt esztendő a Biblia éve volt. A teljes felnőtt népességre vetítve ez mintegy 8 százalékot jelent, ami 510-770 ezer közötti résztvevői létszámra enged következtetni.

Két olyan programtípus volt, amelyet az összes mintába került 3-3 százaléka említett, ezek az előadások és a felolvasások. Emellett 2 százalék említette, hogy kiállításon vett részt. Akik ellátogattak a Biblia éve valamely eseményére, azok is csak ritkán említettek egynél több programtípust.

Az egyház tanítása szerint vallásosak 23 százaléka vett részt saját bevallása szerint legalább egy eseményen, míg a maguk módján vallásosak esetében 6 százalékos volt a részvételi arány. A két legnagyobb felekezet közt ezen a téren sem tapasztalni szignifikáns eltérést, a katolikusok 6, a reformátusok 7 százaléka vett részt legalább egy eseményen.

 

Facebook
© 2024 Forsense 2.0 Kft. | Minden jog fentartva