Közélet \\ 2007-06-25
A népszavazás 2007. júniusi megítélése

A kérdezettek 76%-a hallott arról, hogy a Fidesz és a KDNP népszavazást kezdeményezett különböző reformokat érintő kérdésekben. Ez az érték nem különbözik szignifikánsan a legutóbb március közepén ugyanerre a kérdésre kapott „igen” válaszok arányától (73%). A 24% teljesen tájékozatlan megkérdezett mellett további 22% egyetlen egy témát sem tud magától megnevezni a népszavazás eredetileg tervezett kérdései közül. A válaszok közül három emelkedik ki az említés gyakoriságát tekintve: a vizitdíj (47%), a tandíj (36%), valamint a kórházprivatizáció (23%), míg a többi eredeti kérdést 1-11%-os arányban nevezték meg. Többen említették az eredeti kérdések között az egészségbiztosítók ügyét is.

Az OVB és az AB jogvitája leginkább összezavaró hatással volt a válaszadókra, ugyanis jóval kevesebben tudtak válaszolni arra a kérdésre, hogy végül is ezek után mely témákban várható népszavazás, mint az eredeti kérdésre. Ebben az esetben is a vizitdíjat mondták a legtöbben (34%), a tandíjat 23% említette.

A Fidesz által feltenni kívánt hat kérdés mindegyikével a megkérdezettek több mint fele teljes mértékben egyetért. A kórházi napidíjak eltörlésének kérdésében a legnagyobb arányú az egyetértés (74% teljesen, 11% inkább egyetért), a gyógyszerek kizárólagos gyógyszertári értékesítésénél pedig a legkisebb (53% teljesen, 14% inkább egyetért). Még az MSZP-szavazók többsége is teljesen egyetért a kórházi napidíj, a föld-elővásárlási jog, valamint a kórházprivatizáció témakörében a Fidesz által feltenni kívánt kérdésekben megfogalmazottakkal, de a másik három esetben is többen vannak a teljesen egyetértők, mint a teljesen elutasítók. A gyógyszertári gyógyszerárusítás az egyetlen olyan téma, ahol abszolút többségbe kerül az inkább elutasítók aránya (SZDSZ szavazók 71%, MSZP-szavazók 53%). A bizonytalan szavazók az összes megkérdezett átlagával teljesen megegyező mértékben támogatják az egyes kérdéseket.

A szocio–demográfiai háttér a politikai szimpátiához hasonlóan, jelentősen befolyásolja a vélemények megoszlását, a fővárosban élők inkább nem, míg a falvakban élők sokkal inkább egyetértenek az egyes állításokkal. Budapesten a vizitdíj és a tandíj eltörlésével való teljesen egyetértők aránya 15%-kal alacsonyabb, míg a községekben lakók ugyanezekkel a kérdésekkel 10%-kal nagyobb arányban értenek teljesen egyet. Az egyetértés a vallásossággal szintén pozitív, szignifikáns összefüggést mutat. A végzettség általában negatív összefüggést mutat az egyes kérdésekben az egyetértési arányokkal, egy kivétellel a családi gazdálkodót megillető föld elővásárlási joggal egyetértők aránya csak a szakmunkás végzettségűek körében magasabb (+9) jelentősen az átlagosnál.

Nagy kérdés, hogy eredményes lenne-e egy olyan népszavazás, ahol ezeket a kérdéseket szándékozzák feltenni. Nos, a megkérdezettek 66%-a biztosan elmenne egy ilyen népszavazásra a saját állítása szerint, azaz itt magasabb a részvételi hajlandóság, mint a parlamenti választáson! Még ha figyelembe vesszük is, hogy a valós részvételi arány általában elmarad az önbevallás révén becsültnél, akkor is mind a hat kérdés esetében valószínűsíthetjük, hogy érvényes és eredményes lenne a szavazás, ha most rendeznék, s a Fidesz mind a hat kérdése megkapná a kellő támogatottságot. Azok, akik most azt állítják, hogy biztosan elmennének szavazni az egyes kérdésekben megfogalmazottakkal 7-10%-kal magasabb arányban értenek teljesen egyet. Akik biztosan nem vennének részt 13-21%-kal kevésbé értenek teljesen egyet a kérdésekkel, kivételt csak a termőföld elővásárlási jog témakörében feltett kérdés jelent, ahol az arányok nem térnek el szignifikánsan az átlagtól (de itt a legmagasabb a nem tudja választ adók aránya).

A patikai gyógyszerárusítás kivételével minden kérdés esetében 50%-nál több a biztos részvételt ígérő és a kérdéssel teljesen egyetértők összes megkérdezetthez viszonyított aránya, természetesen a teljes egyetértés és tényleges részvételi és szavazási aktivitás között nem feltételezhetünk teljes konzisztenciát. A részvételre egy többváltozós modell alapján valószínűségi becslést is adtunk, ez alapján úgy tűnik, hogy a megkérdezettek 48%-a nagyon nagy eséllyel elmenne a népszavazásra.

A 48%-os részvételi valószínűséggel vizsgált kérdések érvényességét illetően, megállapítható, hogy minden kérdés esetében szignifikánsan meghaladja a teljes mértékben egyetértők aránya a felnőtt népesség 25%-át. A patikai gyógyszerárusítás 4, míg a kórházi napidíj esetében 14%-kal haladná meg legalább az igen szavazatok aránya a szükséges (érvényességi és eredményességi) küszöböt, és legrosszabb esetben 27%-ot érne el az érvényes nem szavazatok aránya az előbbi, illetve 12%-ot az utóbbi kérdés esetén.

Összefoglalva: becslésünk alapján 48 és 66% közötti részvételre, míg az egyes kérdések mindegyikénél eredményes szavazásra számítunk. Az igen szavazatok arányára a legkevésbé támogatott kérdésben minimum 29, maximum 40%-ot tartunk valószínűnek.

Módszertan

A kérdőíves közvélemény-kutatást a Forsense végezte 2007 június 6. és 14. között, melynek során összesen 971 véletlenszerűen kiválasztott felnőtt korú személyt kérdezett meg CATI módszerrel a népszavazással kapcsolatos kérdésekről. A mintavétel alapjául a telefon-előfizetőket tartalmazó adatbázis szolgált, a válaszadók meghatározása kvótás eljárással korrigált véletlen kiválasztással történt. A válaszadók a legfontosabb szocio–demográfiai tényezők (nem, kor, régió, lakóhely településtípusa, iskolai végzettség, háztartásméret) alapján reprezentálják a felnőtt korú magyarországi lakosságot. A mintavételből fakadó hibák öt szempontú a kereszt-interakciókat is figyelembe vevő, iteratív súlyozás segítségével lettek korrigálva. A mintavételből fakadóan a közölt adatok nagy valószínűséggel legfeljebb plusz-mínusz 3,1 százalékponttal térhetnek el attól az eredménytől, amit az ország összes felnőtt lakosának megkérdezése eredményezett volna.

Grafikonok

településtípus szerinti bontásban

kormány, ellenzék illetve harmadik erő szerinti bontásban

népszavazási részvétel szerinti bontásban

vallásosság szerinti önbesorolás alapján

iskolai végzettség szerinti bontásban

korcsoport szerinti bontásban

bizalomszint, valamint eredményességi bontásban

2007.06.25. 15:19

Facebook
© 2024 Forsense 2.0 Kft. | Minden jog fentartva