Társadalom \\ 2008-02-18
A nagy kihívások 2008

A Forsense Piac- és Közvéleménykutató Intézet 2008. januári közvélemény-kutatásában két kérdés foglalkozott azzal, hogy mit gondolnak az emberek, milyen kihívásokkal, feladatokkal kell szembenéznie 2008-ban az országnak és a családoknak.

Annak érdekében, hogy ne befolyásoljuk a válaszadókat, nyitott kérdésként tettük fel mindkét kérdést. A kérdezettek három-három választ adhattak, az adatfelvétel után ezeket kategorizáltuk (táblázatunkban a leggyakoribb választípusokat zárójelben adtuk meg).

Az „Ön szerint mi jelenti a legnagyobb kihívást Magyarország számára 2008-ban?” kérdésre a kutatásban részt vevők 29 százaléka nem tudott válaszolni, 2 százalékuk szerint az ország számára nincsenek ilyen kihívások, a válaszmegtagadók aránya 1 százalék volt. A kérdésre a részt vevők 68 százaléka felelt, egy kérdezettre átlagosan 1,4 válasz jutott.

 

első említés (a válaszolók százalékában)

összes említés (a válaszolók százalékában)

gazdaság rendbetétele (infláció, stabilitás, fejlődés, felzárkózás, adósság rendezése)

28

p align=”center”> 35

 

     

egészségügy

18

22

     

szociális kérdések(túlélés, kilábalás, életszínvonal, igazságosabb jövedelmek, adócsökkentés)

11

20

     

munkahelyteremtés, munkanélküliség visszaszorítása

8

11

     

politikai konfliktusok csökkentése (összefogás, egység, konszenzus)

8

10

     

„ellenzéki” célok (népszavazás, a kormány leváltása)

6

7

     

„kormánypárti” célok (tartani a célt, reformok)

6

7

     

megfelelni az EU-s követelményeknek, EU-s pénzek megfelelő felhasználása

4

5

     

közlekedés, útfejlesztés (4-es metró, autópályák)

2

4

     

korrupció

2

3

     

mezőgazdaság támogatása, fejlesztése

2

3

     

oktatás, tandíj, fiatalok támogatása

1

5

     

gondolkodásmód, emberek pesszimizmusa, erkölcsi értékek

1

2

     

privatizáció

1

1

     

egyéb

4

7

Legtöbben a gazdaság rendbetételét, az egészségügyet és a szociális kérdések megoldását tartják az ország előtt álló legjelentősebb kihívásoknak, az összes válasz több mint fele tartozott e három kategóriába. Természetesen ezek a feladatok is a politika körébe tartoznak, az viszont szembetűnő, hogy csak kevesen jelöltek meg „tisztán” (párt)politikai célokat (pártok kiegyezése, népszavazás, reformok, stb.). E három kategóriába csak a válaszok 7-10 százaléka esett, igaz, hogy az MSZP, illetve Fidesz-szavazók körében többen jelöltek meg ilyen kihívásokat (17, illetve 15 százalék). Jelentős különbség, hogy a szembenálló pártok közeledését, „kiegyezését” a szocialisták szavazói jóval nagyobb arányban jelölték meg fontos célként, kihívásként, mint a nagyobbik ellenzéki párt választói (15, illetve 5 százalék).

A havi nettó családi jövedelem szempontjából az átlagtól leginkább eltérő válaszokat a legmagasabb kategóriába (200 ezer forint felett) tartozók adták. Jóval kisebb hányaduk említette az egészségügy problémáit (17 százalék), a gazdaság rendbetételét viszont minden második válaszadó fontos feladatnak tartja (a 125 ezer forintnál kevesebb pénzből gazdálkodók esetében ez az arány csak 26 százalék volt). E két csoport között ugyanilyen nagy különbség volt a munkanélküliség munkahelyteremtés kezelése tekintetében is, e problémát a legalacsonyabb jövedelműek 15, a leggazdagabbak 5 százaléka tartja jelentős kihívásnak.

Iskolai végzettség tekintetében szintén a két „szélső” csoport között tapasztaltunk jelentős eltéréseket, de figyelembe kell vennünk, hogy a legfeljebb nyolc osztályt végzettek körében kevesen válaszoltak a kérdésre. De az érettségizettek és diplomások között is több kérdésben tapasztaltunk nagyobb különbségeket. A felsőfokú végzettségűek a legmagasabb jövedelműekhez hasonlóan a gazdaság rendbetételét tartják a legnagyobb kihívásnak (49 százalék, az érettségizettek körében ez az arány „csak” 34 százalék volt). Továbbá a diplomások körében kevesebben tartják jelentős problémának az egészségügy helyzetét (18 százalék, ez főként a legalacsonyabb iskolai végzettségűek körében mért 33 százalékhoz képest számít alacsonynak).

A lakóhely típusa szempontjából három eredmény tért el jelentősen az átlagtól. A budapestiek között csupán 15 százalék azok aránya, akik az egészségügy problémáit a legjelentősebb kihívások közé sorolták, a falvakban élők között ez az arány 28 százalék volt. Szintén jelentősen eltért az átlagtól, hogy a fővárosiak 19 százaléka tartotta nagy kihívásnak a politikai konfliktusok csökkentését.

A „Személyesen az Ön számára mi jelenti a legnagyobb kihívást 2008-ban?” kérdésre a kutatásban részt vevők 24 százaléka nem tudott válaszolni, 10 százalékuk szerint számukra nincsenek ilyen kihívások, a válaszmegtagadók aránya 2 százalék volt. A kérdésre a részt vevők 64 százaléka felelt, egy kérdezettre átlagosan 1,1 válasz jutott – vagyis kevesebb ember kevesebb választ adott, mint az első kérdésre. Ennek oka az lehet, hogy a felmérésben részt vevők vagy túlzottan intimnek találták a kérdést, vagy egyszerűen nem tudtak olyan egyértelmű választ adni rá, mint az ország előtt álló kihívások esetében.

 

első említés (%)

összes említés (%)

anyagi helyzet (talpon maradni, jobb fizetés, nyugdíj)

33

36

     

munkahely (szerzése, megtartása, munkával kapcsolatos problémák, vállalkozás fenntartása)

20

23

     

egészség (kivéve politikai szempontok, pl. biztosítók, vizitdíj eltörlése)

16

19

     

iskola elvégzése (érettségi, diploma, mindenféle tanulással összefüggő dolog)

12

13

     

gyerekek, család, házastárs boldogulása, eltartása

6

7

     

lakás, ház, telek, nyaraló vásárlása, felújítása, cseréje, berendezése

6

7

     

egyéb (minden deklarált politikai cél idetartozik, beleértve a vizitdíj, tandíj eltörlését)

7

9

A válaszok zöme a megélhetéssel kapcsolatos kihívásokra utal (anyagi helyzet, munkahely), de sokan említették az egészséget is. A válaszok több társadalmi háttérváltozó szempontjából is lényeges szóródást mutattak.

A legnagyobb különbségeket a különböző életkori csoportokban mértük. A 35 év alattiak számára a legnagyobb kihívást az iskola elvégzése (34 százalék), és a munkahely szerzése (33 százalék) jelenti, az egészség ebben a csoportban csak az ötödik leggyakrabban emlegetett kihívás volt (6 százalék). A 35-54 évesek legnagyobb arányban az anyagi helyzettel kapcsolatos problémákat említették (37 százalék), de ebben a csoportban is sokan aggódnak munkahelyükért (32 százalék), és az egészséget is többen említették (15 százalék). Az 55 év felettieket egyértelműen az anyagi nehézségek érdeklik (46 százalék), a munkahellyel, vállalkozással kapcsolatos problémákat csak 7 százalékuk említette, viszont – érthető módon – e csoportban tartják legtöbben fontosnak az egészséget (32 százalék). A lakás, ház, telek vásárlását, felújítását, és a gyerekek, család, házastárs boldogulását egyik csoportban sem említették 10 százaléknál többen.

Iskolázottság szempontjából a diplomások válaszai mutattak jelentősebb eltérést az összes megkérdezettől: a felsőfokúak lényegesen több választ adtak, és az ő körükben említették legtöbben a munkahely szerzését, megtartását, illetve az egészséget (rajtuk kívül a legfeljebb nyolc osztályt végzettek említették legtöbben az egészséggel kapcsolatos problémákat, azonban ez összefügg a legalacsonyabb iskolai végzettségűek magas életkorával).

A havi nettó családi jövedelmet tekintve a 200 ezer forint feletti pénzből élők válaszai különböztek leginkább a többi csoporttól, hiszen az ő körükben valamivel kevesebben aggódnak szociális problémák miatt (33 százalék), viszont többen említették a munkahellyel, vállalkozással kapcsolatos problémákat (28 százalék), illetve az iskola elvégzését (20 százalék). Ez utóbbi két adat azzal magyarázható, hogy a legmagasabb (családi) jövedelmi kategóriába tartozók harmada nem töltötte még be a 35 évet.

Lakóhely szempontjából megyei városokban, városokban és falvakban élő körében nem mértünk jelentős különbségeket, a budapestiek válaszai viszont több válasz kapcsán is eltérnek a többiekétől. A fővárosban élők említették leggyakrabban a tanulmányok befejezését (26 százalék, a többi lakóhelyi csoportban ez 7-13 százalék között volt). viszonylag kevesen félnek a munkahellyel kapcsolatos problémáktól (18 százalék, a többi csoportban 23-26 százalék), viszont itt volt legmagasabb az anyagi helyzetük miatt aggódók aránya (41 százalék, a többi csoportban 30-38 százalék).

Facebook
© 2024 Forsense 2.0 Kft. | Minden jog fentartva